2012-ben ismét Gaz­da­na­pok Bábolnán

Ebben az évben ismét meg­nyitja kapuit a Bábol­nai Nem­zet­közi Gaz­da­na­pok kiál­lí­tás. A házi­gazda Bábolna Nem­zeti Ménes­bir­tok Kft. szep­tem­ber 5–8. között várja nagy sze­re­tet­tel a szakma iránt érdeklődő­ket, vala­mint a láto­gató közön­sé­get Bábol­nára. A leg­ré­gebbi mező­gaz­da­sági szak­ki­ál­lí­tás immár 27. alka­lom­mal kerül megrendezésre.

 

 

A Bábolna Nem­zeti Ménes­bir­tok Kft. életé­ben az elmúlt évek­ben jelentős vál­to­zá­sok tör­tén­tek. A tára­sá­got 2010-ben vette át a Magyar Fej­lesz­tési Bank, amely így a tulaj­do­nosi jogo­kat is gya­ko­rolja. A tulaj­do­nos­vál­tást követően, fon­tos­sági sor­rend­ben, meg­ha­tá­roz­ták a ménes­bir­tok cél­jait és sze­re­pét. A stra­té­giai és üzleti ter­vé­ben kiemelt helyen sze­re­pel a kiál­lí­tás meg­szer­ve­zése. Az új tulaj­do­nos min­den szük­sé­ges fel­té­telt meg­te­remt annak érde­ké­ben, hogy a kiál­lí­tók, a szak­em­be­rek és a láto­ga­tók minél nagyobb szám­ban keres­sék fel a Bábolna nevé­vel fém­jel­zett tra­di­ci­o­ná­lis rendezvényt.

 

 

A Ménes­bir­tok meg­újult inf­ra­struk­tú­rá­já­val várja a kiál­lí­tásra érkező­ket. Az MFB új utat nyi­tott: olyan for­rá­sok bevo­ná­sát tette és teszi lehetővé, ame­lyek­ből a műem­lé­kek állag­meg­óvá­sát, a kas­tély­kert rekonst­ruk­ci­ó­ját, vala­mint egyéb fel­újí­tási mun­ká­la­to­kat végez­tek el és kezd­tek meg. Ezek­nek a halasz­tást nem tűrő fel­ada­tok­nak az ered­mé­nyét lát­hat­ják a kiál­lí­tás terü­le­tén az ide érkezők: egy külső­leg meg­újult, ám régi fényé­ben pom­pázó Ménes­bir­tok várja majd a láto­ga­tó­kat. A 27. Bábol­nai Nem­zet­közi Gaz­da­na­po­kon a ren­dezők és a szer­vezők átfogó képet kíván­nak nyúj­tani a szak­em­be­rek­nek a ma elér­hető leg­kor­szerűbb mező­gaz­da­sági tech­no­ló­gi­ák­ról és gépkínálatról.

 

 

Mivel a cég egyik leg­főbb célja a lóte­nyész­tés kul­tu­rá­lis örök­sé­gé­nek ápolása, a ménes bemu­ta­tása az idén nagyobb hang­súlyt kap. A Ménes­bir­tok lovas­s­port­ban vál­lalt sze­repe is meg­ha­tá­rozó, ezért a ren­dezők elen­ged­he­tet­len­nek tart­ják a lovak kiál­lí­tási tema­ti­ká­ban tör­ténő megjelentetését.

Az elmúlt évben, az Orszá­gos Mező­gaz­da­sági és Élel­mi­szer­ipari Kiál­lí­tásra való tekin­tet­tel elma­rad­tak a Bábolna Nem­zet­közi Gaz­da­na­pok ren­dez­vé­nyei. A kima­radt év hatá­sára az idén még több újdon­ság­gal igye­kez­nek Bábol­nára csa­lo­gatni az érdeklődőket.

 

 

A kiál­lí­tás kiemelt part­nere, az IKR Zrt. ebben az évben is meg­tartja immár hagyo­má­nyos szán­tó­földi gép­be­mu­ta­tó­ját. Így műkö­dés köz­ben is lát­ha­tók lesz­nek az erő– és mun­ka­gé­pek. Az idei szán­tó­földi gép­be­mu­tató fő témája a költ­ség­ha­té­kony­ság a növény­ter­mesz­tés­ben. A láto­ga­tók több, mint 20 gép­kap­cso­la­tot és több gép­új­don­sá­got lát­hat­nak majd. A cég által for­gal­ma­zott New Hol­land erő­gép csa­lád több újdon­sá­gát is a gya­kor­lat­ban lát­hat­ják a szak­em­be­rek Bábol­nán. A talajmű­velő esz­kö­zök közül a Kuhn Opti­mer Plusz rövid­tár­csás és a Kuhn Multi Lea­der félig füg­gesz­tett eke­csa­lád igazi kuri­ó­zum lesz a kiál­lí­tá­son. Új ter­mé­kek is bemu­tat­koz­nak az IKR kíná­la­tá­ban, ilyen pél­dául a Strom talajmű­velő esz­kö­zök, ame­lye­ket eddig nem for­gal­maz­tak. A naponta meg­tar­tandó bemu­ta­tón a növény­vé­de­lem gépei is „dol­goz­nak” majd. A Hardi von­ta­tott per­me­tező­gé­pei, az új EVO önjáró per­me­tező­gép, vala­mint a HAGIE önjáró esz­köz­hor­dozó is meg­te­kint­hető munka köz­ben. Immár negye­dik alka­lom­mal kerül sor a „Kihí­vá­sok és vála­szok” című szak­mai kon­fe­ren­ci­ára, az IKR Zrt. szer­ve­zé­sé­ben. A kiál­lí­tás máso­dik nap­ján meg­ren­de­zésre kerülő kon­fe­ren­cián az IKR part­ne­rei szá­mára olyan témá­kat igyek­szik fel­vá­zolni, ame­lyek a leg­ak­tu­á­li­sabb agrár­gaz­da­sági kér­dé­se­ket vitat­ják meg.

 

 

Ter­mé­sze­te­sen, a hagyo­má­nyok­nak meg­fe­lelően, lát­vá­nyos közön­ség­prog­ra­mot is lát­hat­nak majd az érdeklődők.

A jelen­legi ked­vezőt­len gaz­da­sági hely­zet szülte azt az elkép­ze­lést, hogy a meg­újult kiál­lí­tás olyan fóruma legyen az agrá­rium sze­replői­nek, ame­lyen ked­vező fel­té­te­lek mel­lett sze­rez­het­nek tapasz­ta­la­tot, infor­má­ciót és leg­fő­képp part­ne­re­ket. Ennek érde­ké­ben a haszon másod­la­gos lett: a Bábolna Nem­zeti Ménes­bir­tok Kft. szer­ve­zé­sé­ben ked­vezőek lesz­nek a kiál­lí­tói terü­let­dí­jak, az inf­ra­struk­tu­rá­lis költ­sé­gek és a belépő­je­gyek árai. A Bábol­nai Nem­zet­közi Gaz­da­na­pok meg­szer­ve­zé­sé­vel a ménes­bir­tok olyan útra lépett, amellyel a kor­mány — egy állami tár­sa­sá­gon keresz­tül — a leg­ha­té­ko­nyab­ban tudja segí­teni az agrá­rium fejlődését.

A ren­dezők bíz­nak abban, hogy már min­denki beje­gyezte nap­tá­rába a 27. Bábol­nai Nem­zet­közi Gaz­da­na­pok idő­pont­ját, és 2012. szep­tem­ber 5–8. között sok kiál­lító és láto­gató érke­zik majd Bábolnára.

http://www.babolnaigazdanapok.hu/

 
bábolnai gazdanapok ikr zrt
..